КОГА СИ РОДЕН?

За да продължиш, трябва да имаш навършени 18 години.

Нямаш навършени 18 години.

ПЛАЖНО ПАРТИ?ЗАЩО НЕ!

Регистрирай бон ПЕРИОД НА ИГРАТА: 18.07. – 07.08.2022 г.
Регистрирай бон ПЕРИОД НА ИГРАТА: 18.07. – 07.08.2022 г.

Консумирайте Tuborg с удоволствие и мярка.

ВКЛЮЧИ СЕ В ИГРАТА

Играта на Tuborg приключи на 07.08.2022 г.
Благодарим за проявения интерес и очаквайте скоро нови изненади от нас!

Консумирайте Tuborg с удоволствие и мярка.

НАГРАДИ

Аудиосистема SONY

Бъди винаги подготвен за изненадващите летни купони с аудиосистема Sony!

Хладилни чанти

За да имаш винаги студен Tuborg под ръка на плажа, участвай за компактна хладилна чанта, пълна с 6 кена Tuborg!

Регистрирай бон ПЕРИОД НА ИГРАТА: 18.07. – 07.08.2022 г.

Консумирайте Tuborg с удоволствие и мярка.

ИЗБЕРИ НАГРАДА
И ВИЖ ПЕЧЕЛИВШИТЕ

Консумирайте Tuborg с удоволствие и мярка.

ПРАВИЛА

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ И УЧАСТИЕ В ИГРА
„TUBORG“ - “Плажно парти? Защо не!“

1. Организатор

1.1. Игра на Tuborg “Плажно парти? Защо не!“, наричана по-долу за краткост „Играта“, се организира и осъществява от „Карлсберг България АД, с ЕИК 127015636 (наричано по-долу за краткост „Организатор“) със съдействието на рекламна агенция „Мейт Адвъртайзинг” ЕООД, с ЕИК 203999626, в качеството ѝ на изпълнител и наричана по-долу, за краткост „Изпълнител”. Организаторът е и администратор на личните данни, които се предоставят от участниците в хода на Играта.

1.2. Официалните правила ще бъдат налични на информация във филиалите на Кауфланд България, както и на www.kaufland.bg и https://www.tuborgpromo.bg/ за целия период на Кампанията. Информация може да бъде получена и на телефон 080011500 (на цената на един градски разговор за абонатите на БТК от цялата страна).

1.3. Настоящите Правила са задължителни за всички участници в Играта. С участието си в Играта участниците се обвързват с Правилата и се съгласяват да ги спазват. Организаторът си запазва правото едностранно да допълва или изменя Правилата, като допълненията или измененията влизат в сила след публикуването им на https://www.tuborgpromo.bg/.

Участниците поемат задължение да следят за актуалната версия на Правилата към момента на регистрацията си за участие в Играта.

1.4. Промоционалната игра се организира с рекламна цел - за популяризиране търговскaтa маркa на Организатора – „TUBORG“.

2. Период и място на провеждане на Играта

2.1. Играта стартира, считано от 18.07.2022 г. и продължава до 07.08.2022г. (включително). Кампанията се организира и провежда на територията на Република България, само в търговските обекти на Кауфланд България.

3. Право на участие

3.1. В тази Игра право на участие има всяко дееспособно физическо лице, навършило 18-годишна възраст към датата на регистрацията си за участие в Играта, което пребивава на територията на Република България. В настоящата Играта не могат да участват лица, работещи за Организатора или Изпълнителя, техни съпрузи, както и техни роднини, в това число деца, родители, братя или сестри.

4. Участващи продукти

4.1. В Играта участват следните продукти TUBORG , закупени от търговски обекти на Кауфланд България:

Разновидност

Разфасовка

1

Tuborg стъклена бутилка за еднократна употреба

0,33 л.

2

Tuborg стъклена бутилка за многократна употреба

0,5 л.

3

Tuborg кен за еднократна употреба

0,5 л.

4

Tuborg кен Мултипак за еднократна употреба

4 х 0,5 л.

5

Tuborg пластмасова бутилка за еднократна употреба

1 л.

4.2. Участващите в Играта продукти не са изрично обособени в отделна промоционална зона и върху тях няма изрично обозначение, че участват в Играта.

5. Начин за провеждане на Играта

5.1. За да участва в Играта, всеки участник трябва да изпълни следните стъпки:

Стъпка 1: Да закупи продукти TUBORG на стойност минимум 7 лв. (независимо от разфасовката и комбинацията) от обекти на верига магазини Кауфланд. Сумата от 7 лева може да бъде разпределена в една или няколко касови бележки. Касовите бележки следва да съдържат марката Tuborg на закупените продукти. За избягване на съмнение в играта няма да бъдат приемани за участие касови бележки, чрез които не е възможно да се докаже каква марка продукти са закупени.

Стъпка 2 : При първоначална регистрация на интернет страницата https://www.tuborgpromo.bg/

участникът ще получи еднократен уникален код чрез SMS на посочения от него номер. Кодът следва да бъде въведен в полето за регистрация с цел верифициране на телефонния номер.

Стъпка 3 : Да регистрира стойността, номера от касовата бележка, броя закупени продукти TUBORG и общата сума с ДДС на интернет страницата https://www.tuborgpromo.bg/

При регистрацията участникът трябва:
-да въведе номера на касовата бележка ;
- да въведе общата сума от закупените TUBORG продукти с ДДС;
- да въведе мобилен номер;
- да потвърди (чрез чекбокс), че желае да участва и е съгласен с Официалните правила на Промоцията, както и че ако е печеливш, неговият/нейният мобилен номер ще бъде публикуван на сайта, като последните 3 символа от всеки мобилен номер (напр. 0887101***) ще бъдат скрити и няма да бъдат видими на www.tuborgpromo.bg

5.2. Единният идентификатор на всеки участник в Играта е неговият телефонен номер. Едно физическо лице има право да участва само с един телефонен номер. Всички регистрации, направени с един и същ телефонен номер, ще бъдат отнасяни към едно и също лице.

5.3. Регистрираните касови бонове подлежат на проверка за съответствие с изискванията на настоящите Правила. При констатирани противоречия съответният касов бон се счита за невалиден.

5.4. За целия период на Играта всички заинтересувани могат да задават въпроси по Играта на тел. 0882618984 (според тарифния план на абоната).

6. Награди и теглене на печелившите

6.1. Наградите в Играта са:

- 6 броя аудио системи

- 50 броя хладилни чанти, всяка пълна с 6 кена Tuborg 500 мл

Общо, за целия период на Играта, ще бъдат раздадени 56 /петдесет и девет/ броя награди. Изображенията на наградите, визуализирани на уебсайта и върху всички промоционални материали, са с илюстративен характер.

Организаторът на Играта запазва правото си при изчерпване на наличните количества от изобразения на рекламните материали награди, да ги заменя с такива със сходно предназначение и стойност, след направено уведомление за това на официалната страница на промоцията.

6.2. За информация на участниците, наградите хладилни чанти, пълни с 6 кена Tuborg 500 мл са на стойност под облагаемия праг по Закона за данъците върху доходите на физическите лица. Спечелите аудио система следва да попълнят протокол с данни за подаване на Данъчна декларация от страна на организатора, тъй като наградата е на стойност над облагаемия праг по Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

6.3. Теглене на печелившите:

Наградите ще бъдат изтеглени след края на играта чрез специално разработен за нуждите на играта софтуер измежду всички участници, регистрирали успешно касови бележки за закупена бира Tuborg на стойност минимум 7 лв.

6.3.1. Един участник може да направи максимум 20 регистрации на ден. Един участник може да спечели само една награда за периода на промоцията.

6.3.2. Един касов бон, може да бъде регистриран само един път и чрез само една регистрация.

6.3.4. Участниците, спечелили награда, ще бъдат известени чрез sms на посочения от тях мобилен номер. В sms-а ще им бъде предоставен телефон номер, на който трябва да се обадят в срок до 5 (пет) дни, след като са известени, че печелят награда, за да предоставят данни за доставка (три имена и адрес). Ако спечелилият не се обади в този срок, ще бъде потърсен по телефона еднократно и ако не бъде открит, наградата ще бъде насочена към резервните изтеглени печеливши.

6.3.5. Наградите се предоставя след изпълнение на условията по т. 6.3.4. В допълнение, в рамките на седмица преди доставката представител на организатора ще се свърже с печелившия участник, за да уточни точния адрес и ден за получаване на наградата. 6.3.6. Наградите ще бъдат доставени с куриер, за сметка на Изпълнителя, до всеки печеливш участник, в срок до 30 работни дни след предоставяне на необходимата информация, по реда на т. 6.3.4 и т. 6.3.5 по-горе. Служителите на куриерската фирма ще посетят адреса на печелившия участник само веднъж. В случай че участникът не присъства на адреса и служителят на куриерската фирма не може да предаде наградата, то куриерите ще съхраняват в срок от 10 работни дни наградата в най-близкия им офис, откъдето печелившият участник трябва да я получи лично. Ако в срок от 10 работни дни печелившият участник не посети офиса на куриерската служба, за да си вземе наградата, същият губи право да получи наградата.

6.3.7. Наградите се получават само от лицето, изтеглено за печеливш. Не се допуска получаването на наградата от друго лице. Наградите се получават само срещу представяне на лична карта и касовия бон/касовите бонове, с който/които участникът е спечелил наградата .

7. Нередовни касови бележки

7.1. Касови бележки, които са нечетливи, променени, деформирани до степен да не се вижда нужната информация или фалшифицирани, подправени, манипулирани, се считат за невалидни и се обезсилват. Решението принадлежи изцяло и само на Организатора и е обвързващо за участниците. В тези случаи участникът няма право да получи наградата.

8. Ограничения на отговорността. Дисквалификация на участник

8.1. Организаторът и Изпълнителят не гарантират, че достъпът до интернет страницата на Играта https://www.tuborgpromo.bg/ и възможността за регистрация за участие в Играта ще бъде непрекъснат, навременен, сигурен и свободен от грешки. Организаторът и Изпълнителят не носят отговорност за загуба на съхранявана информация, поради извънредни и непредвидими системни сривове или поява на технически проблеми, свързани с регистрацията и участието в Играта.

8.2. Нито Организаторът, нито Изпълнителят носят отговорност за невъзможност за регистрация и участие в Играта поради настъпване на обстоятелства извън техния контрол, като: случайни събития, проблеми в локалната мрежа или глобалната мрежа (Интернет), услуги на свързаност, предоставяни от трети лица, както и всякакви други услуги извън контрола на Организатора или Изпълнителя. Също така, Организаторът и Изпълнителят не носят отговорност за некоректни данни, предоставени от участниците, вкл. при предоставяне на данни на трети лица без правно основание.

7.3. Организаторът на Играта и Изпълнителят не носят отговорност за предявени претенции, свързани с правото на собственост върху печеливш касов бон, както и спорове, свързани с евентуални разходи, направени от участниците във връзка с Играта.

7.4. Организаторът и Изпълнителят не носят отговорност при възникване на форсмажорни обстоятелства, които възпрепятстват нормалната реализация на Играта или доставката на наградите.

7.5. Нито Организаторът, нито Изпълнителят носят отговорност за загуби, травми, повреди или вреди, нанесени на участник или негово имущество по време на, във връзка с или по повод участието му в настоящата Промоционална игра, които не са пряка и непосредствена последица от това участие, освен при умисъл или груба небрежност от страна на Организатора, съответно Изпълнителя.

7.6 . Нито Организаторът, нито Изпълнителят носят отговорност и не дължат обезщетение на лица, чийто касов бон е използван от друго лице, независимо дали лицето е дало или не съгласие за това.

7.7. Нито Организаторът, нито Изпълнителят са длъжни да водят кореспонденция с участници, които не са спечелили награда.

7.8. Всички срокове по настоящите Правила, отнасящи се до Организатора или Изпълнителя са предвидени с информативна цел и в този смисъл са инструктивни. Неспазването им от Организатора или от Изпълнителя не е основание за ангажиране отговорността на тези лица.

7.9. Забранени са действия от страна на участници в Играта, с които се цели повишаване вероятността за спечелване на награда посредством използване на средства или методи, различни или в противоречие с тези, предвидени в настоящите Правила, включително, но не само действия, които променят механизма за участие в Играта или увеличават шансовете за печалба на някой участник, извън описания механизъм в настоящите Правила. При установяване извършването на действия, които имат за цел или биха могли да доведат до манипулиране на резултатите при разпределението на наградите, Организаторът, съответно Изпълнителят си запазват правото да дисквалифицира съответния/ите участник/ици и да го/ги лиши от правото да получи/получат награда/и.

7.10. Участници, които нарушават по какъвто и да било начин Правилата на Играта, се дисквалифицират без допълнително уведомление, като губят правото на спечелена награда, в случай че са имали право на такава.

8. Прекратяване на Играта

8.1 . Организаторът има неотменимото едностранно право да прекрати Играта по всяко време, в случай на материални злоупотреби, на нарушаване на Правилата или при появата на събитие, представляващо непреодолима сила, съгласно действащото законодателство, като в тези случаи не се дължи компенсация на участниците. В тези случаи, прекратяването на Играта се обявява на https://www.tuborgpromo.bg/, с което участието на лицата се прекратява автоматично.

9. Защита на личните данни

9.1. Организаторът на играта е администратор на личните данни, а Изпълнителят е обработващ личните данни, които се предоставят при участие в Играта.

9.2. С поставянето на „тикче“ в чек-бокса, че е запознат с Политиката за поверителност от съответния участник в Игра се счита, че същият е информиран как личните му данни ще бъдат събирани, обработвани, използвани, съхранявани и унищожавани от Организатора и Изпълнителя за целите на играта, както и в случай, че бъде изтеглен като печеливш, телефонният му номер (със заличаване на последните 3 цифри, пример: +359887 123***) ще бъде публикуван на https://www.tuborgpromo.bg/, в анонимизирана форма. Анонимизацията на данните води до невъзможност за идентифициране на субекта и в този смисъл, същите съгласно действащото законодателство не се считат за лични данни.

9.3. Личните данни, предоставени от участниците се събират, обработват, използват, съхраняват и унищожават, както лично от Организатора, така и от името на Организатора чрез Изпълнителя, съгласно писмените инструкции на Организатора. Всички данни са защитени чрез подписване на писмено споразумение с Изпълнителя за защита на личните данни с конкретни технически и организационни мерки.

9.4. Организаторът и Изпълнителят се задължават да спазват разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 относно защита на личните данни, на Закона за защита на личните данни и подзаконовите нормативни актове по прилагането му, както и съответните си вътрешни правила и политики в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679, както и да използват предоставените от участниците лични данни само за целите, посочени в настоящите Правила.

9.5. За целите на администрирането на играта и предоставянето на награда от нея, Организаторът събира и обработва следните данни на участниците: име, фамилия, ЕГН, адрес и телефонен номер.

Основание за обработката на предоставените лични данните е:

- договорно отношение между Участника и Организатора, по-конкретно - участие в игра с очакване на насрещно предоставяне на награда, съгласно чл. 6, т. 1, буква „б“ от ОРЗД. Обработването на тези данни е необходимо условие за участие в играта;

- изпълнение на законови задължения по ЗДДФЛ – данни, необходими с оглед документирането на предоставянето на наградата, както и за деклариране и заплащане на дължимите данъци, съобразно с и на основание предвиденото в ЗДДФЛ.

9.6. Предоставените от участниците лични данни се съхраняват дотолкова, доколкото това е необходимо според продължителността на играта, определянето на спечелилите участници, предоставяне на наградите, доказване на съответствие със законовите изисквания за провеждане на Промоцията. Срокът на съхранение няма да надвишава общия давностен срок по българското законодателство (5 години след приключване на Промоцията), освен ако не се изисква друго от приложимото законодателство (данни относно спечелили участници могат да се съхранят за срок от 10 години следващ годината на приключване на Промоцията с оглед изискванията на счетоводните и данъчните закони). Телефонните номера, събрани от участниците с цел регистрация за играта, ще бъдат унищожени от базите данни на Организатора и Агенцията в рамките на 6 месеца след края на играта.

9.7. Спечелилите участници са наясно, че следва да предоставят личните си данни, необходими за изготвянето на приемо-предавателен протокол, който ще удостовери предоставянето и получаването на наградата. При получаването на наградата спечелилият участник се задължава да попълни и подпише приемо-предавателния протокол, образецът на който се предоставя от служител на упълномощената фирма, която осигурява доставката на наградата. Организаторът си запазва правото да не предоставя награди при отказ за попълване и/или подписване на приемо-предавателния протокол. Приемо-предавателният протокол по предходното изречение ще бъде съхраняван за период от 10 години от датата на подписването му с цел доказване на изпълнението и извършената доставка на наградата

9.7. Повече информация относно вида на личните данни, които Организаторът събира, обработва, използва и съхранява за участниците, целите, основанията, начините им на обработване, случаите, в които е възможно споделяне на личните данни с трети страни, както и правата на участниците по отношение на обработването на личните им данни, участниците могат да получат като се запознаят с Политика за поверителност, публикувана на https://www.tuborgpromo.bg/.

9.8. В случай на възникнали въпроси относно събирането, обработването, използването, съхраняването, унищожаването и оттеглянето на съгласие за обработване на личните им данни, участниците могат да се обърнат към длъжностното лице по защита на личните данни на Организатора, чрез следните координати: dpo@ficosota.com.

9.9. Участниците също така имат право на жалба пред Комисия за защита на личните данни на адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, www.cpdp.bg или на електронна поща: kzld@cpdp.bg.

10. Разни

10.1. Евентуалните правни спорове, които биха могли да възникват между Организатора и участниците в Играта, или между Изпълнителя и участниците в Играта се разрешават по взаимно съгласие, а в случай че това се окаже невъзможно, страните имат право да отнесат спора до съответните компетентни органи.

Консумирайте Tuborg с удоволствие и мярка.

OK